Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel


30.12.2015 11:29 

17

Od ledna 2016 platí novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel

 

Od 1. ledna 2016 vstoupí v platnost novela zákona, kterou se mění zákony o evidenci obyvatel a rodných čísel, o občanských průkazech, o cestovních dokladech a další související zákony. Změny se týkají například občanů starších 70 let, místa vydání či převzetí vyhotoveného dokladu nebo tzv. rychlopasů. Novela se dotkne i zákona o evidenci obyvatel. Pro lepší informovanost občanů zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR letáky týkající se změn v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách). Informativní letáky naleznete v přílohách tohoto oznámení.

 

 

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let

Podle novely zákona o občanských průkazech se například budou občanům starším 70 let nově vydávat občanské průkazy (OP) s platností na 35 let od data vydání dokladu (v případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu, jako je např. údaj o místě trvalého pobytu, bude přesto nutné nechat si občanský průkaz vyměnit).

 

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu či cestovního dokladu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností

I nadále bude možné podat žádost o vydání OP na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností a vyhotovený občanský průkaz převzít na kterémkoliv jiném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který žadatel uvede do žádosti. Převzetí hotového dokladu na jiném úřadu, než kde o něj občan požádal, bude zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento poplatek bude vybírán až při převzetí OP. Totožný postup bude i v případě žádosti o vydání cestovního dokladu (CD). Podle novely zákona o cestovních dokladech bude možné podat žádost o vydání CD na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností a stejně tak si ho občan může na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností vyzvednout, ale musí požadované místo vydání do žádosti sdělit.Převzetí CD na jiném úřadu, než kde o něj občan požádal, bude zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento poplatek bude vybírán až při převzetí CD.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let. Musí to však udělat nejpozději do 30 dnů ode dne dosažení tohoto věku.

Vydávání cestovních dokladů ve zkrácené lhůtě

Občané, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, si budou moci požádat o rychlejší vyhotovení cestovního dokladu. Pas s biometrickými údaji jim bude vydán ve lhůtě do 6 pracovních dnů s platností na 10 let. Dětem mladším 15 let pak s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let pak 2000 Kč. Novelou zákona se zároveň ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů, které bylo možné získat ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. I nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

 

Žádáte o zprostředkování kontaktu?

Od 1.1.2016 dojde ke zkvalitěnní této služby.

K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

 
Oficiální stránky obce Ropice © 2020 | poslední aktualizace: 30.06.2020 10:15