Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Oznámení o konání akce

05.04.2019 11:21
 
 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (právnické osoby)

13.02.2019 15:38 (platnost do: 31.12.2030)
 
 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (fyzické osoby)

13.02.2019 15:36 (platnost do: 31.12.2030)
 
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice 2019

15.01.2019 14:26

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 20. 1. 2019 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.
 
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice

12.12.2017 09:05
 
 

Podnět na pořízení změny územního plánu

31.10.2017 08:16
 
 

Přihlášení psa

25.10.2017 12:11 (platnost do: 31.12.2030)